Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ


Από τό πρός ἔκδοσιν βιβλίο "Βυζαντίου Πάνθεον". Κεφάλαιο: "Πολεμάρχων Πάνθεον". Ἐπίλογος
Τό 1071 ἐνσκήπτουν κατά τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας δύο θανάσιμοι ἐχθροί. Οἱ «Φράγκοι» ἀπό τήν Δύσι, οἱ Τοῦρκοι ἀπό τήν Ἀνατολή.
Ἐπί 382 χρόνια, οἱ Ἕλληνες δίνουν διμέτωπο ἀγώνα ἐναντίον τῶν εἰσβολέων πού φθάνουν ἀδιάκοπα σέ ἀτελείωτα κύματα, ἀπό τήν δυτ. Εὐρώπη καί τήν Κεντρική Ἀσία. Ἀγών ἄνισος, ἀτέρμων, ἡρωικός. Τό 1204 ὑφίστανται βαρύτατο πλῆγμα μέ τήν κατάληψιν τῆς Πόλεως τῶν πόλεων, ἀπό τούς Δυτικούς. Συνεχίζουν νά μάχονται.
Τό 1261 ἀνακτοῦν τήν πρωτεύουσά τους καί ἀνασταίνουν τήν Αὐτοκρατορία τους. Εἶναι ἀκρωτηριασμένη, καθημαγμένη. Ἄλλά μάχεται γιά ἄλλα 192 χρόνια.
Τό 1453, φθάνει τό τέλος. Στά τείχη τῆς Βασιλεύουσας πέφτουν οἱ τελευταῖοι πρόμαχοι τῆς Μεγάλης Αὐτοκρατορίας τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ Πόλις εἶναι ἀπομονωμένη ἀπό τίς ἐλάχιστες ἑλληνικές περιοχές πού μένουν ἀκόμη ἐλεύθερες. Ἀποκλεισμένη. Μόνη της. Χωρίς πόρους, ζωτικό χῶρο, ἐδαφικά ἐρίσματα. Κάποτε εἶχε 1 ἑκ. κατοίκους. Τώρα 60 μέ 80 χιλιάδες, ἀπό τούς ὁποίους πολλοί ξένοι. Παντοῦ ἐρείπια, Φτώχεια. Μελαγχολία. Ὅμως λειτουργοῦν πάντοτε τό Πανεπιστήμιο καί ἡ πατριαρχική Ἀκαδημία καθώς καί οἱ βιβλιοθῆκες της. Ἐξακολουθοῦν νά ἔρχονται σπουδαστές ἀπ᾿ ὅλο τόν κόσμο ὅπως καί προσκυνητές γιά τήν Ἁγ. Σοφία ἀπό τίς χῶρες τῶν Ὀρθοδόξων.
Οἱ Τοῦρκοι ἔρχονται. Πολιόρκησαν τήν Πόλι τό 1396, τό 1402, τό 1413, τό 1422. Τέσσερις φορές ἀπέτυχαν. Τώρα, ἄνοιξι τοῦ 1453, ἔρχονται γιά Πέμπτη φορά νά ἐκπορθήσουν τήν αὐτοκρατορική Πόλι.
Ἡ πολιορκία ἀρχίζει στίς 23 Μαρτίου. 200.000 ἄνδρες ἀπό ξηρᾶς καί 450 πλοῖα πολιορκοῦν τήν Πόλι. Μαζί τους καί ἄτακτοι. Καί 29.000 Εὐρωπαῖοι μισθοφόροι. Καί ἐνισχύσεις φθάνουν συνεχῶς. Οἱ ἀμυνόμενοι εἶναι 6.000 Ἕλληνες καί 2.000 ξένοι. Ἡ ὑπεροχή τῶν πολιορκητῶν σέ ἐξοπλισμό εἶναι συντριπτική.
Ὁ Μωάμεθ Β’ προτείνει στόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο ΙΑ’ Παλαιολόγο νά παραδώση τήν Πόλι. Τοῦ προσφέρει τήν ἡγεμονία τῆς Πελοποννήσου. Ἀπαντᾶ: «Τήν Πόλιν σοι δοῦναι, οὐκ᾿ ἐμόν ἐστί, οὐδ᾿ ἄλλου τῶν κατοίκων».
Συνεχίζει ἔτσι τήν παράδοσιν τῶν Ἑλλήνων ὅτι «πόλις καμμιά δέν εἶναι ἑνός ἀνδρός» ὅπως εἶπεν ὁ Αἵμων στόν Κρέοντα («Ἀντιγόνη» Σοφοκλέους). Ἡ δήλωσις τοῦ Αἵμωνος ἀποτελεῖ τομή στήν Ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος-ἡ πόλις, τό κράτος, δέν ἀποτελεῖ ἰδιοκτησίαν κανενός. Οὔτε κάν ὅλων τῶν κατοίκων της. Διότι ἡ πόλις εἶναι καί τῶν προγόνων καί τῶν ἐπερχομένων. Μέ τήν δήλωσιν τοῦ Αἵμωνος, ὁ Ἑλληνισμός διαχωρίζει σαφῶς τήν πορεία του ἀπό ὅλους τούς ἄλλους.
Σ᾿ αὐτούς, ἡ Πολιτεία εἶναι ἰδιοκτησία τῶν ἀρχόντων. Στούς Ἕλληνες ὄχι. Γι᾿ αὐτό οἱ ἄλλοι εἶναι «βάρβαροι». Καί παραμένουν. Σέ Δύσι καί Ἀνατολή, ἀγνοοῦν τήν ἀντίληψιν τοῦ Αἵμωνος, πού εἶναι ἡ τῶν Ἑλλήνων διαχρονικῶς. Τήν ἐπαναλαμβάνει ὁ Ἀντίγονος, ἐπί Ἑλληνιστικῆς Περιόδου: «Ἡ βασιλεία δέν εἶναι παρά ἔνδοξος δουλεία». Τό ξαναλέει τώρα ὁ Παλαιολόγος. Οἱ ἄλλοι δέν καταλαβαίνουν. Οἱ Ἕλληνες ὅμως, ναί. Γι’αὐτό, λέγει ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτωρ: «Κοινῇ γάρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν». Στίς 28 Μαΐου, ὁ Αὐτοκράτωρ ἀπευθύνεται στόν λαό του: «Μή ξεχνᾶτε πώς εἶσθε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων». Δέν τό ξεχνοῦν.
Στίς 28 Μαΐου γίνεται ἡ τελευταία λειτουργία στήν Ἁγία Σοφία. Λειτουργία μελλοθανάτων. Εἶναι μικτή- Ὀρθόδοξη γιά τούς Ἕλληνες, καθολική γιά τούς δυτικούς μισθοφόρους καί ἐθελοντές. «Ἑνωτικοί» καί «ἀνθενωτικοί» Ἕλληνες μεταλαμβάνουν καί βαδίζουν ἑνωμένοι στά τείχη γιά τήν ὕστατη μάχη.
Ὅταν τά πάντα εἶχαν χαθῆ, ὁ Κωνσταντῖνος ρίχνεται στό φονικότερο σημεῖο τῆς μάχης. Μαζί του, οἱ ἐξάδελφοί του, Θεόφιλος καί Μετοχαῖος Παλαιολόγοι. Μέ τόν δεύτερο καί οἱ δύο υἱοί του. Μαζί καί οἱ αὐλικοί Ἰωάννης Δαλμάτης καί Κατακουζηνός. Καί ἕνας Ἱσπανός εὐγενής. ὁ Φραντζέσκο ντέ Τολέντο. Ὅλοι πίπτουν μαχόμενοι (ἀφήγησις τοῦ Τούρκου ἱστορικοῦ Σαάδ ελ Ντίν). Ἀπό τούς 6.000 Ἕλληνες, μόνον 500 αἰχμαλωτίσθηκαν. Ὅλοι οἱ ἄλλοι σκοτώθηκαν. Μαζί καί ἅπαντες οἱ ἀρχηγοί στρατοῦ καί ἀξιωματοῦχοι τῆς Αὐλῆς. Ἀπό τούς ξένους, οἱ περισσότεροι σώθηκαν-ἔφυγαν μέ τά πλοῖα τους ἤ κατέφυγαν στήν γενουατική συνοικία τοῦ Πέραν. Πάντως, ἀρκετοί ἀπό τούς ξένους ἐθελοντές ἔπεσαν μαχόμενοι.
Κορνάρο, Μοντσενίγκο, Βενιέρ (Ἑνετοί)
Πάολο Μποκκιάρντι (Γενουάτης).
Περέ Χούλια (Καταλανός)
*****
Μετά τήν Ἅλωσιν, οἱ Τοῦρκοι εἰσέβαλαν στήν Πελοπόννησο.
• Οἱ κάτοικοι τῆς Μονεμβασιᾶς μέ ἀρχηγό τόν Νικόλαο Παλαιολόγο, ἀρνήθηκαν νά παραδοθοῦν, πολέμησαν καί κράτησαν τήν πόλι τους ἐλέυθερη.
• Ἰσχυρή ἀντίστασι πρόβαλε ἡ Καρύταινα, ὑπό τόν Σγουρομαλλαῖον Παλαιολόγον.
• Ἐπί ἕνα ἔτος κράτησε ἡ ἄμυνα τῶν κατοίκων τοῦ Σαλμενικοῦ (Μούλκι) ὑπό τόν Γραίτζαν Παλαιολόγο.
• Στό Λεοντάρι, ἔπεσαν μαχόμενοι πολλοί προύχοντες τῆς Πελοποννήσου.
• Οἱ Μανιάτες, μέ ἡγέτη τόν Μιχαήλ Ράλλη κατόρθωσαν νά κρατήσουν τήν πατρίδα τους ἐλέυθερη.
Ἡ ἀντίστασις συνεχίσθηκε μέσα στήν Πόλι, σέ κάθε συνοικία της. Τελευταῖοι ἔμειναν τρεῖς πῦργοι. Τούς δύο ὑπερασπίζοντο Κρητικοί ἐθελοντές καί τόν τρίτον μοναχοί ἀπό μονές τῆς Πόλεως. Ὁ Μωάμεθ τούς πρότεινε νά φύγουν ἐλέυθεροι. Οἱ Κρητικοί δέχθηκαν καί ἀπεχώρησαν μέ ἑνετικά πλοῖα γιά τήν πατρίδα τους.
Οἱ μοναχοί ἀρνήθηκαν. Πολέμησαν μέχρις ἐσχάτων. Οἱ 40 ἐπιζήσαντες ἀπεσύρθησαν στόν τελευταῖον ὄροφο.
Καί ἀπό ἐκεῖ, ρίχθηκαν στό κενό.
Μ᾿ αὐτήν τήν θυσία ἔληξε ἡ ἑλληνική ἱστορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως..

10 σχόλια:

 1. Είναι συμπτωματική η επιλογή της συγκεκριμένης ιστορικής αναφοράς την παρούσα περίοδο; ή μήπως παραπέμπει στο να μείνουμε στην δύση,ΕΕ και στο Ευρώ;

  Φιλικά
  Ιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΈΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΥΠΕΡ... ΕΞΑΛΛΟΥ Η ΔΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ... ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ(ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ), ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ(ΒΥΖΑΝΤΙΟ)... ΟΠΟΤΕ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΙΑΣΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΞΕΝΟ... ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΈΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΥΓΙΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ... Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΠΟΤΕ Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ, ΌΠΩΣ ΈΙΝΑΙ ΠΧ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ... ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΥΡΩ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΗ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΕ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με συγχωρειται ο συγκεκριμενος ιστοτοπος διαχειριζεται απο τον κ.Γεωργαλα προσωπικα;Η απο καποιον αλλον;Επισης εχοντας διαβασει πολλα απο τα βιβλια του κ.Γεωργαλα καταλαβα οτι προκειται για ενα πολυ αξιολογο ατομο.Για αυτο τον λογο θα ηθελα να μου πει οποιος γνωριζει με τι ασχολειται αυτο τον καιρο ο κ.Γεωργαλας;Σας ευχαριστω εκ των προτερων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΤΑΤΗ ΤΟΥ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ, Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΧΡΟΝΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ... ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ" ΚΑΙ ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ... ΑΝ ΚΑΙ-ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ-ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΈΝΑ-ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΙΤΟΜΟ-ΈΡΓΟ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΚΑΙ ΌΛΟ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΩΣ ΔΩΡΟ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ-ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΥΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ...

   Διαγραφή
  2. Αν δεν κανω λαθος εκανε δικια του προσωπικη ερευνα για να μαθει την αληθεια των ιστορικων γεγονοτων. Πιστευω οτι μαζι με την ιστορια υπαρχει αναγκη για φιλοσοφια και πολιτικη σκεψη τα οποια κετεχει σε αφθονια ο κ.Γεωργαλας.Θα ηθελα παρα πολυ να ηταν δασκαλος μου αυτος ο ανθρωπος.Τα βιβλια του μου ανοιξαν τα ματια.Με επηρεασε βαθυτατα.Αν μη τι αλλο θα ηθελα να ξερω αν υπαρχει τροπος να βρεθω μαζι του η' αν κανει διαλεξεις η' αν μιλαει καπου γενικα.Ευχαριστω.

   Διαγραφή
 5. ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ... ΑΠ' ΌΣΟ ΈΧΩ ΨΑΞΕΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΆΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟ EMAIL-ΠΛΗΝ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ(ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ SITE, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΕΝΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ Ή ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ-Ή Ο ΊΔΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ-ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΈΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ, ΌΠΩΣ Η "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ", "ΆΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΩΝ" Κ.Α

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Aν δεν τα βρεις στη ''Λογχη ''Προσπαθησε μηπως τα βρεις στον ''Ναυτιλο''ισως υπαρχει κανα ξεχασμενο εκει,ρωτα τα παιδια τα περισσοτερα βιβλιοπωλεια συνεργαζονται ,κοιτα και στις εκδοσεις ''Χαριση''εχει και εκει κατι ξεχασμενα της ιδιας θεματολογιας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή